Strona korzysta z plików cookies. Klikając przycisk "Akceptuję, nie pokazuj więcej", wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, w tym profilowanie w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie Innowacyjna Szkoła Muzyki Rozrywkowej z siedzibą w: Bielany-Jarosławy, nr 65, 08-311 Bielany.

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

RODO

RODO – informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów Innowacyjnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Bielanach

 

Szanowni Państwo,

Informujemy,  że od dnia 25 maja 2018 roku wprowadzamy zmiany dotyczące Polityki prywatności oraz Ochrony Danych Osobowych w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej – numer 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku.

Celem zmian będzie właściwa ochrona danych osobowych, ujednolicenie przepisów oraz doprecyzowanie zasad i warunków przetwarzania danych przez Innowacyjną Szkołę Muzyki Rozrywkowej w Bielanach  – określone w art. 13 i 14 RODO.

Administratorem danych pozostaje Innowacyjna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Bielanach .

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Innowacyjna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Bielanach przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją działań dydaktycznych jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

.1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Dominik Grzyb

Innowacyjna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Bielanach.

adres: Bielany Jarosławy 65, 08-311 Bielany,

telefon: 505677428

mail: rozrywkowaszkola@wp.pl

.2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i promocyjnych.

.3)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i promocyjnych.

.4)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Dodatkowe INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW Innowacyjnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Bielanach

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

•wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa

•zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Innowacyjną Szkołę Muzyki Rozrywkowej w Bielanach na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) – zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.

•realizacji celów związanych z promocją działań Innowacyjnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Bielanach poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Innowacyjnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Bielanach będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. policja.)

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

W związku z nauką w Innowacyjnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Bielanach, Szkoła może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:

– dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres  zamieszkania i zameldowania, itp.

– dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej

– informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.

– Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach

– wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w budynku Innowacyjnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Bielanach w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

– Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń. Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia.

 

PRAWO DOSTĘPU

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Z poważaniem

Dominik Grzyb

Innowacyjna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Bielanach