Strona korzysta z plików cookies. Klikając przycisk "Akceptuję, nie pokazuj więcej", wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, w tym profilowanie w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie Innowacyjna Szkoła Muzyki Rozrywkowej z siedzibą w: Bielany-Jarosławy, nr 65, 08-311 Bielany.

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Ogólnopolski Festiwal Głos Małego Serca 2020

II FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK „Głos Małego Serca”

WYNIKI:

Nagroda Grand Prix Zuzanna Dudek – Warszawa
Nagroda Specjalna Klaudia Łacka – Nisko

Wyróżnienia:
Nela Zawadzka – Węgrów
Roksana Skorupka – Bielany
Zuzanna Zepchła – Lublin
Lena Ornowska – Siedlce

Ponadto każde dziecko otrzymało Pamiątkową Statuetkę.
Wszyscy zwyciężyli 🙂

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

1. Festiwal adresowany jest do wszystkich dzieci kochających muzykę.

2. Celem Festiwalu jest wywołanie uśmiechu na twarzy dziecka oraz umuzykalnienie dzieci.

3. Artyści prezentują kolędy, pastorałki i piosenki świąteczno-noworoczne w dowolnym języku.

4. Przesłuchania odbędą się dla uczniów szkół podstawowych bez podziału na kategorie, można występować solo, w duecie, w zespole.

5. Jeden wykonawca może wystąpić w konkursie najwyżej dwa razy.

6. Wykonawcy zgłaszają dwa utwory: kolęda, pastorałka, piosenka świąteczno-noworoczna w języku polskim lub w języku obcym.

7. Muzycznym prezentacjom przysłuchiwać się będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora Festiwalu.

8. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymują nagrody za udział.

9. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. 

Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienia w internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia we wszelkich mediach wewnętrzny i zewnętrznych wyników Festiwalu z podaniem imion i nazwisk uczestników i ich opiekunów na powyższe warunki.

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Bielanach. Administratorem danych jest Dominik Grzyb.

11. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zaprzestania przyjmowania zgłoszeń po osiągnięciu limitu miejsc, wyznaczonego przez Organizatora.

13. Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrodę za udział, ponadto Organizator przewiduje przyznanie dwóch Szczególnych Wyróżnień

a) Grand Prix Festiwalu

b) Nagroda Specjalna

Nagrody przyznaje powołane Jury.

Nagroda Grand Prix – DO WYBORU 2.000 zł w gotówce lub wyjątkowa możliwość zrealizowania piosenki autorskiej (kompozycja, tekst, mix, mastering) lub coveru wraz z teledyskiem – całość realizacji przez profesjonalną firmę fonograficzną w okresie 30 dni od festiwalu. Za całość produkcji odpowiadać będzie jeden z czołowych Polskich producentów audio- video.

Nagroda Specjalna – DO WYBORU 2.000 zł w gotówce lub wyjątkowa możliwość zrealizowania piosenki autorskiej (kompozycja, tekst, mix, mastering) lub coveru wraz z teledyskiem – całość realizacji przez profesjonalną firmę fonograficzną w okresie 30 dni od festiwalu. Za całość produkcji odpowiadać będzie jeden z czołowych Polskich producentów audio- video.

 

14.Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela:

Dominik Grzyb –

tel.: 505 – 677 – 428

e-mail: festiwalbielany@wp.pl

Informacje o Festiwalu dostępne na stronach internetowych:

www.rozrywkowaszkola.pl

faceboook: innowacyjna szkoła muzyki rozrywkowej w Bielanach k.Siedlec

Zgłoszenia do Festiwalu będą przyjmowane do 2 LUTEGO 2020 r. na podstawie przesłanego maila zawierającego kartę zgłoszenia lub informacji zawartych w karcie.

ADRES DO ZGŁOSZENIA:

festiwalbielany@wp.pl

 

Pliki do Pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA GLOS MALEGO SERCA

AKTUALNOŚCI:

1.01.2020 – Rozpoczęły się ZAPISY NA FESTIWAL

7.01.2020 – Wizyta w Telewizji Polskiej. O Festiwalu mówili Współorganizatorzy.

Na zakończenie naszego Festiwalu Kolęd

wszyscy wspólnie wykonamy utwór pt: Kolęda Płynie z Wysokości  

uczymy się:)
https://youtu.be/9E68xxTL_aQ

Kilka słów o Festiwalu CZĘŚĆ 1 :

DOJAZD

MIEJSCE FESTIWALU:

Festiwal odbędzie się w REGIONALNYM OŚRODKU KULTURY w Rozbitym Kamieniu w powiecie Sokołowskim w Gminie Bielany (08-311 Bielany).

Sala Koncertowa znajduje się w ‚starym kościele’, który mieści się przy kościele parafialnym Św. Trójcy w Rozbitym Kamieniu.

PATRONAT MEDIALNY

 

SPONSORZY

 

 

 

RODO – informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników festiwalu w związku ze zgłoszeniem oraz przebiegiem festiwalu

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku wprowadzamy zmiany dotyczące Polityki prywatności oraz Ochrony Danych Osobowych w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej – numer 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku.

Celem zmian będzie właściwa ochrona danych osobowych, ujednolicenie przepisów oraz doprecyzowanie zasad i warunków przetwarzania danych przez Innowacyjną Szkołę Muzyki Rozrywkowej w Bielanach – określone w art. 13 i 14 RODO.

Administratorem danych pozostaje Innowacyjna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Bielanach .

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Innowacyjna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Bielanach przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją działań dydaktycznych jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

.1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Dominik Grzyb

Innowacyjna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Bielanach.

adres: Bielany Jarosławy 65, 08-311 Bielany,

telefon: 505677428

mail: rozrywkowaszkola@wp.pl

.2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i promocyjnych.

.3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i promocyjnych.

.4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Dodatkowe INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW Innowacyjnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Bielanach

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

•wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa

•zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia

•realizacji celów związanych z promocją działań Innowacyjnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Bielanach poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Innowacyjnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Bielanach będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. policja.)

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

W związku z nauką w Innowacyjnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Bielanach, Szkoła może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:

– dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, adres zamieszkania

– dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej

– Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń. Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych ucznia.

PRAWO DOSTĘPU

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem

Dominik Grzyb

Innowacyjna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Bielanach